Informacja na temat przetwarzania danych

Administratorem danych osobowych jest jest Dental-House, z którym możesz się skontaktować: listownie na adres: Aleja Wilanowska 7 lok. 36, 02-765 Warszawa, przesyłając wiadomość na adres: dentystawilanow@gmail.com lub dzwoniąc na numer telefonu: 22 407 06 04.

Cel oraz podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • 1. Odpowiedzi na zadane pytanie, przesłane pocztą elektroniczną lub w formularzu kontaktowym. W tym przypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem jest zapewnienie informacji dla kontaktujących się z nami osób oraz przekierowanie sprawy do odpowiedniej osoby. Korespondencję będziemy przechowywać przez 1 rok, chyba, że sprawa dotyczyć będzie kwestii wymagających dłuższego okresu przechowywania np. w związku reklamacją czy roszczeniem.
 • 2. Marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
 • 3. Marketingowych, w tym celach analitycznych i profilowania produktów i usług Dental-House oraz podmiotów współpracujących. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
 • 4. Realizacji komunikacji tzw. kampanii e-mail marketingowych, inaczej newsletterów, w przypadku, gdy zostawiłaś/eś nam do tego celu swój adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, poprzez jednoznaczne działanie polegające na zgłoszeniu do newslettera np.: poprzez pozostawienie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym,
 • 5. Zawarcia i wykonania umowy np. w związku z realizacją usługi. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
 • 6. Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.
 • 7. Rozpatrywania skarg i reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa.

Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących Ciebie. Celem profilowania jest lepsze dobranie dla Ciebie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. Dzięki profilowaniu prawdopodobnie będziesz otrzymywać mniej informacji, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji. W celu profilowania wykorzystujemy zazwyczaj informacje takie, jak wiek, płeć, region miejsca zamieszkania oraz wielkość miejscowości, stan rodzinny, zainteresowania, zawód, stanowisko, typ urządzenia (model w przypadku urządzeń mobilnych), dostawca Internetu, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz przeglądarki, ustawienia preferencji języka, jak również informacje związane z realizowanymi przez Ciebie aktywnościami na naszych stronach www oraz zamówionymi produktami i usługami.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy administratora danych oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie jak dostawcy usług IT, firmy księgowe, windykacyjne, agencje reklamowe, usługi kurierskie, kancelarie prawne, w tym ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.
Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie dobrowolnej zgody dla celów marketingowych dane będą przechowywane do momentu, gdy wycofasz nam udzieloną zgodę.

Zasady gromadzenia danych

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak w przypadku zamawiania usług lub towarów, czy zadaniu pytania pocztą elektroniczną (lub w formularzu kontaktowym), podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zamówienia lub zapewnienia rzetelnej informacji dla kontaktujących się z nami osób. Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:

 • 1. Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 • 2. Prawo wycofania zgody, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana.
 • 3. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku, kiedy Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/zamówienia lub przetwarzane na podstawie zgody. Otrzymane od nas dane możesz przesłać innemu administratorowi danych.
 • 4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
 • 5. Prawo żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jednak w tym przypadku zrealizujemy Twoje prawo tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych,
 • 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdują się na początku informacji.

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)

Nie przekazujemy danych do odbiorców w państwach trzecich, Jeżeli w przyszłości taki transfer danych będzie miał miejsce, poinformujemy o tym w niniejszej informacji, jak również zapewnimy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone, między innymi poprzez podpisanie z podmiotem w państwie trzecim Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.